Kish Travel Answers

change location

partner

by parsstock Online Now Oct 8, 2006 at 3:35 AM

ba salam
sjerkate ma dar orupa dar zamineye kalahaye stock(kamelan no)ke be dalayele mokhtalef masalan varshekastegie karkhune -sherkat ya....ghymate besyar payinie pyda karde faaliyat dard va mo be donbale yaftane partner dar kish hastim ke omidvarim betunim ruye komak va rahnemayie shoma hesab konim
ba tashakor
wahedi-Razavi

Quote & Answer
0 Answers
Your Answer
Advanced Editor View Guidelines